Pasivní domy


Postup

NÁVOD NA STAVBU ZE SYSTÉMU MAXPLUS


Založení stěn a rohů:

První řadu vytváříme novým způsobem z předem sestavených tvárnic.

Připravíme si jednotlivé stěnové tvarovky podle požadované tloušťky interiérové a exteriérové strany a začneme sestavovat. Při sestavování rozlišujeme mezi vrchní a spodní stranou podle systému umístění křížových zámků. U vrchní strany tvárnice vystupuje směrem nahoru a na spodní straně je zámek zapuštěn. Nově vytvořené otvory pro trubkovité plastové spojky po každých 5-ti cm usnadňují způsob sestavování a minimalizují prořez a tím spotřebu izolačního materiálu Neopor na stavbě. Standardní postup je ve spojení obou částí tvarovek pomocí 8 ks plastových spojek, které zasouváme v odstupech po 15-ti centimetrech do otvorů ve vrchní části křížového spoje. Máme-li takto spojené tvarovky ve vrchní části mezi sebou, pokračujeme postupně stejným způsobem pomocí malých spojek ve spodní části. Z takto složených tvárnic sestavujeme pouze první zakládací řadu, která tímto eliminuje možnost roztažení tvarovek ve spodní části v místě napojení stěny na základovou desku, kde je tlak betonu na konstrukci při betonáži největší.

02.jpg06.jpg09.jpg12.jpg

13.jpg17.jpg20.jpg28.jpg

První řadu začínáme v rohu budovy a postupně se propracováváme k protilehlému rohu. V našem novém systému MAX+, již není nutné zabrušovat vnitřní drážkovanou stranu tvarovek při kolmém napojení stěn a při sestavování již nemusíme dávat pozor na umístění otvorů pro spojky. Roh začínáme exteriérovou tvarovku, kterou přesazujeme min. 15 cm přes sebe (tzv. provazování ) a klademe kolmo na sebe. Stejným způsobem pokračujeme v interiérové části vnitřními tvarovkami. Při vytváření otvorů a ukončení stěn, kde je nutné tvarovky seříznou na požadovaný rozměr, uříznuté části nevyhazujeme, protože nový systém spojek umožňuje využít i ten nejmenší 5-ti cm odřezek k opětovnému zapracování do stěny. V případě, že je odřezek menší než 15 cm, je vhodné ho spojit ještě pomocí malých spojek ve spodní části. Spojením pravé a levé strany vytvořeného rohu v první řadě tvárnic doplníme také malými spojkami, které celý roh propojí a zpevní. Tímto opatřením zabráníme podélnému rozjíždění tvárnic vůči sobě. V protilehlém rohu opakujeme stejný postup skládání. Nyní máme vytvořenou první řadu tvárnic, která tvoří základ stavby a umožňuje nám další sestavování tvarovek a vytváření jednotlivých stěn a otvorů.

34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg39.jpg40.jpg47.jpg50.jpg54.jpg59.jpg61.jpg65.jpg67.jpg76.jpg

 

Ostatní řady tvárnic:

Další řady sestavujeme stejným způsobem , jako v první zakládací řadě. V místě, kde jsou vystouplé plastové spojky, nejdříve na exteriérové a následně pak na interiérové straně, nasadíme tvarovku a zasuneme ji až do úplného zacvaknutí zámku do sebe. Do vrchní části tvarovky vkládáme jednotlivě plastové spojky standartně v odstupech každých 15 cm.

69.jpg33.jpg72.jpg

Podle potřeby však tento rozestup můžeme bez problému variabilně měnit až na nejmenší možnou vzdálenost 5-ti cm. Výhodou je velmi rychlé sestavení např. meziokenních příček a sloupů v konstrukci prakticky bez prořezů.

110.jpg

 

Ostění a ukončování stěn:

Systém MAX+ přinesl změny i v ukončování ostění a stěn. Ukončovací zátka má ze spodní strany drážku do které zapadá malá plastová spojka, která napomáhá spoji mezi vnitřní a venkovní stěnou tvarovek aby nedošlo při betonáži k jejich roztažení a možnému vytrhnutí.

Při ostění dáváme ukončovací zátku o jednu řadu níže, než bude výška parapetu okna, aby beton nevytekl přes otevřený parapet. V principu se jedná o dvě spojené nádoby, ve kterých se snaží beton vyrovnat výšku na obou stranách ostění. Na základě zkušeností, ale stačí vložit jednu ukončovací zátku o zmiňovanou jednu úroveň výšky budoucího parapetu níže a beton nevyteče. Po vytvoření parapetu ho zakončíme vložením izolačního dílce MAX+ 5 a celou konstrukci zafixujeme vložením patřičného množství malých plastových spojek.

Při vytváření ostění v konstrukci MAX+ pro pasivní domy se setkáváme s tzv. pojmem „izolační nos“.

Izolační nos je konstrukční prvek, který umožňuje již při samotném sestavování tvarovek, vytvoření tepelně-izolační části na exteriérové tvarovce, jež překryje část rámu okna nebo dveří a sníží tak jejich tepelný prostup. Při sestavování přidáme z každé strany otvoru 5 cm na vnitří i venkovní straně tvarovek a zakončíme zátkou, kterou posuneme o tuto toleranci směrem dovnitř. Můžeme je pro jistotu ještě zabezpečit velkou plastovou spojkou, kterou při ukončovacích pracech postupně odstraníme a přečnívající části z vnitřní strany seřízneme a začistíme tak, aby zbytky netlačily na rám.

113.jpg114.jpg104.jpg102.jpg106.jpg115.jpg116.jpg120.jpg128.jpg130.jpg131.jpg132.jpg

 

Vytvoření překladu

Pro uzavření překladu nad otvorem ve stavební konstrukci používáme překladovou vložku MAX+ 5. Jedná se o izolační dílec dlouhý 1 metr, jehož tloušťka je 5 cm a šířka 15 cm. Po stranách je tato vložka opatřena drážkami, které jsou shodné s tvarem vnitřních drážek na tvarovkách MAX+ a po zasunutí do sebe přesně zapadají. Jednoduše se do složené tvárnice ze spodní strany vložka nasune a zajistí pomocí malých plastových spojek, které zaručují neroztažení tvárnice při betonáži. I v případě překladů můžeme vytvářet izolační nos. Překladová vložka se jednoduše zasune o 5 cm výše a do vzniklé mezery se vloží například polystyrén, nebo jiný montážní prvek. Při betonáži je potřebné překlad podložit dřevěnou deskou a zajistit.

preklad-celkovo.jpgpreklad2.jpg

 

Ukončení stropu

Aby byl tepelně-izolační obal budovy dokonalý, musíme celou konstrukci dokonale ochránit i v části zakončení stropu. V našem systému MAX+ je tato ochrana zajištěna pomocí exterierové stěnové tvarovky, která zajistí, že venkovní izolační vrstva nebude přerušena ani v tomto místě. Zabrání se tak kondenzaci vodních par na interierovém povrchu a vlhnutí rohů. Exterierová stěnová tvarovka se nasune na poslední řadu tvárnic v úrovni ukončení stropu z venkovní strany na vyčnívající část plastových spojek. Po uložení armování se do tvarovky nasunou plastové spojky, které se pomocí montážního drátu připevní k armatuře, aby při betonáži v této části nedošlo k posunu tvarovek směrem ven. Exterierová tvarovka tím plní funkci termoizolačního bednění. Stěnové tvarovky je možné z venkovní strany ještě zajistit pomocí dřevěné střešní latě, která doplní plastové spojky. Tuto možnost využíváme hlavně při dlouhých rovných stěnách. Lať se připevní k armování montážním drátem mezi tvarovkami, tedy po každých 1,2 m.

Nad řadu venkovních tvarovek, které vytvářejí ukončení stropu, doporučujeme osadit ještě jednu pomocnou řadu tvarovek, která tvarovky zajistí proti roztažení při betonáži a nedocházelo tak ke vzniku větších mezer. Následně můžeme plynule pokračovat ve stěně nad stropem.

 

Štíty a šikminy

Před betonáží šikmých stěn v podkroví je nutno tvárnici uzavřít ukončovací tvarovkou MAX+3N, aby se zabránilo vytékání betonu. Za pomoci přiloženého prkna pilkou seřízneme tvárnici podle šikmé části střechy a vyplníme hustým betonem.

IMG_5770.jpg

 

Armování

Vázání a kladení výztuže je možné provádět přímo na plastové spojky. Spojky mezi řadami tvárnic umožňují lepší manipulaci s výztuží a s armovacími koši.

armovani.jpg

 

Betonáž

Betonovat můžeme ručně, beton pumpou, nebo za pomocí sila. Při použití velké beton pumpy se nejdříve ručně namíchaným betonem stěna k základové desce přilepí, aby při betonáži nedošlo k jejímu nadzvednutí. Na přilepení stačí 5 až 10 cm betonu v první řadě tvárnic. Tento pracovní krok provádíme až na konci prvního montážního dne, kdy máme sestavené min. 4 řady tvárnic. Nutná je kontrola rozměru stěn, správné umístění otvorů dle projektu, přeměření úhlopříček a výšek konstrukce. V případě, že není optimálně rovná základová deska, je nutné stěnové tvarovky vypodložit, nebo v opačném případě seříznout, aby byla zaručena bezchybná montáž stavebního systému MAX+.

Přesné založení stavby je základem úspěchu pro správné fungování konstrukce jako celku s minimalizací chyb při montáži a sestavování.

Stěnu s interierovou sílou tvarovky od 10 cm, je možné vybetonovat ve dvou etapách, při použití 5 cm stěnové tvarovky doporučujeme betonovat ve třech krocích. Před betonáží musí být postavené také systémové vzpěry, které umožňují korekci svisloti stěn a zároveň plní funkci lešení. Systémová vzpěra se postaví ke stěně a pomocí kotevních šroubů se připevní k základové desce.Vzpěra má v kolmé části šroubovací spojku, která přitažením nebo povolením aretuje stěnu do správné polohy dle vodováhy. Stěnové tvarovky se přichycují ke vzpěrám pomocí drátu nebo systémovým plastovým vrutem, který se do stěny jednoduše zašroubuje a po betonáži vyšroubuje a opětovně použije. Vzpěry se rozestavují ve vzdálenosti cca. 2 m a stavíme je také do rohů, koutů a k jednotlivým sloupům nebo ostění.

betonaz04.jpgbetonaz05.jpg

Před betonáží je vhodné nad otvory vytvořit další řadu ze stěnových tvárnic. Úkolem této řady je zajistit ostění před rozjetím. Tento detail je velice důležitý, protože eliminuje problémy s následným propojením nadokenního překladu.

154.jpg159.jpg165.jpg

Vždy je nutné všechny překlady nad otvory podepřít montážní deskou, nebo prknem a zajistit.

P4010023.jpg

Systém křížových spojů ochráníme při betonáži fólií, nebo hydroizolačním pásem. Doporučujme před betonáží nad otvory vytvořit další řadu ze stěnových tvárnic.

139.jpg

Při betonáži chráníme křížové zámky před poškozením nebo znečištěním jednoduchým zakrytím. Na ochranu je možné použít hydroizolaci, fólii, dvě prkna které se spojí kolmo na sebe a tak vznikne stříška ve tvaru L, ochranným plechem. Když i tak dojde ke znečištění spojů je třeba je očistit. Pozdější čištění zatvrdnutého betonu vede většinou k ulomení zámků čímž se komplikuje další přesné sestavování tvárnic a může docházet až k vytékání betonu, což stěžuje provedení konečné povrchové úpravy a rovněž může vést ke vzniku tepelného mostu.

158.jpgbetonaz01.jpgbetonaz02.jpg

 

Napojení příček a komínu

V místě napojení nenosné příčky se vyřeže do vnitřní stěny MAX+ drážka aby spoj mohl dilatovat. Při nosné interiérové stěně je potřeba stěnu provázat některým ze standartních způsobů. U komínu je třeba izolaci stěny odstranit až na beton aby nedošlo ke znehodnocení materiálu teplem.

Statika

Jako u stavby z jakéhokoli jiného materiálu je vždy třeba posouzení statikem. Na základě jeho odborného posudku vkládáme dle potřeby ocelovou výztuž.

statika.jpg