Pasivní domy


Jak vzniká projekt pasivního domu z našeho typového projektu?

 1. Kontakt s zákazníkem

  Při projektu pasivního domu dle typové dokumentace je celkový průběh projektové přípravy jednodušší, rychlejší a levnější . S investorem, který má zájem o typový projekt pasivního domu domluvíme schůzku v naší kanceláři, při které nám sdělí své představy plánované stavbě domu, požadavky na architektonické a dispoziční řešení domu včetně všech informací o stavebním pozemku. Jedná se především o orientaci pozemku ke světovým stranám, svažitost pozemku, umístění příjezdové komunikace, možnosti napojení na inženýrské sítě, lokalitu umístění stavby z hlediska slunečných dnů a případné regulační podmínky územního plánu či CHKO, které mohou značně ovlivnit architekturu domu. Pokud není možné domluvit osobní návštěvu v naší kanceláři, lze veškerou komunikaci provádět e-mailem včetně zaslání podkladů o stavebním pozemku.

 2. Typová architektonická studie

  Na základě těchto informací nabídneme investorovi typovou architektonickou studii která nejlépe vyhovuje jeho požadavkům a místním podmínkám. Tato studie řeší standardní osazení na stavební pozemek rovinatého charakteru s ideální orientací ke světovým stranám. Architektonická studie je vypracována v rozsahu potřebném pro územní řízení. Obsahem textové části je technická zpráva a etapový propočet ceny domu. Obsahem výkresové části jsou půdorysy, řezy a pohledy v měřítku 1:100. Pokud požaduje investor provedení změn v typové architektonické studii, mohou být provedeny na základě odsouhlaseného samostatného rozpočtu. Změny typového projektu jsou možné v rámci konstrukčních možností domu. Základní konstrukce, které zajišťují pasivní standard domu musí být zachovány, ostatní prvky stavby mohou být změněny dle přání investora. Zrcadlový obraz typové architektonické studie se nepočítá za změnu a je zdarma.

 3. Osazení na pozemek pro ÚŘ

  Aby mohla být typová architektonická studie použitá k územnímu řízení, je třeba vypracovat osazení domu na konkrétní pozemek a napojení na nezbytné inženýrské sítě. Toto osazení je vypracované v rozsahu potřebném pro územní řízení. Obsahem textové části je průvodní zpráva s popisem stavebního pozemku a způsobem napojení na vodovodní řad, kanalizační řad a veřejný rozvod NN. Obsahem výkresové části je situace v měřítku 1:200 a zákres do katastrální mapy. Každému investorovi doporučujeme projednání této studie s příslušným stavebním úřadem před objednáním realizačního projektu.

 4. Typový realizační projekt

  Z důvodu snížení nákladů na projektovou přípravu stavby se samostatný projekt pro stavební řízení nezpracovává a pro tyto účely se použije typový realizační projekt . Tento projekt vychází z typové studie a řeší veškeré náležitosti nutné pro bezchybnou realizaci domu v pasivním standardu. Obsahem textové části je průvodní a technická zpráva, ve které jsou popsány jednotlivé stavební konstrukce a v samostatných oddílech též jednotlivá řemesla, jako zdravotechnika, elektroinstalace, vytápění a vzduchotechnika. Součástí realizačního projektu je též položkový rozpočet. Obsahem výkresové části jsou výkresy stavební části, statiky a řemesel v samostatných oddílech. Měřítka výkresů jsou 1:50, 1:20 a 1:5. Tento projekt slou í též jako podklad pro výběr dodavatele stavby. Změny typového realizačního projektu jsou možné v rámci konstrukčních možnosti domu při zachování pasivního standardu. Na tyto změny je vypracován samostatný rozpočet. Zrcadlový obraz typového realizačního projektu se nepočítá za změnu a je zdarma.

 5. Osazení na pozemek pro SŘ

  Aby mohl být realizační projekt použitý pro stavební řízení, je třeba vypracovat osazení domu na konkrétní stavební pozemek a napojení na inženýrské sítě. Osazení domu na pozemek je vypracováno na základě podkladů dodaných investorem - jedná se především o polohopis a výškopis stavebního pozemku, napojovací body na IS a radonový posudek stavebního pozemku, na základě kterého jsou navržena protiradonová opatření. Hlavní části tohoto projektu jsou úpravy základových konstrukcí dle místních poměrů, přípojky na inženýrské sítě, oplocení, zpevněné plochy a napojení na místní komunikaci. V ceně tohoto projektu je vodovodní přípojka, kanalizační přípojka a elektropřípojka na veřejné sítě do délky 25,0 m, projekt oplocení pozemku a projekt přístupových zpevněných ploch . V případě jiného způsobu napojení na inženýrské sítě, jako je například napojení vnitřního vodovodu na studnu, napojení vnitřní kanalizace na vybírací jímku nebo čističku se vsakováním, napojení na plynovod nebo větší délky přípojek, je zpracován samostatný rozpočet na tyto projektové práce, po jehož odsouhlasení investorem jsou přípojky vyprojektovány. Obsahem textové části je průvodní zpráva s podrobným popisem pozemku, umístění stavby a jednotlivých přípojek na inženýrské sítě a místní komunikaci včetně položkového rozpočtu na tyto objekty. Obsahem výkresové části je situace v měřítku 1:200 a výkresy přípojek - kladečský plán, podélný řez a příčný řez v měřítku 1:50 a 1:20, výkresy oplocení - půdorysy a pohledy. Součástí této části projektu je též průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který je vypracován dle konečného řešení domu a vychází z místních klimatických podmínek.