Pasivní domy


Individuální projekty pasivních domů

Při návrhu pasivního domu je třeba dodržovat zásady a pravidla, bez kterých by nebylo možné postavit pasivní dům požadovaných parametrů. Celková koncepce a tvarové řešení domu musí také odpovídat požadavkům investora a zároveň respektovat orientaci ke světovým stranám z důvodu maximálního využití solárních zisků. Ideálním místem pro umístění pasivního domu je pozemek s jihovýchodní až jihozápadní orientací a přístupovou stranou ze severu. Takových pozemků však není mnoho a je třeba vždy v projektu nalézt kompromisní řešení pro umístění stavby a následnou dispozici domu. Ideálním tvarem pro pasivní dům je takový, který při nejmenší ploše povrchu domu poskytne největší využitelný objem - obestavěný prostor domu. Z hlediska geometrie je takovým tvarem koule. V tomto případě by však cena takové stavby byla podstatně vyšší než přínos, který se od pasivního domu očekává a z hlediska architektury by takové stavby pravděpodobně nebyly příliš populární. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že projekt pasivního domu musí řešit architektonické požadavky investora a umístění domu na daný pozemek v závislosti na jeho orientaci a přístupové komunikaci při zachování zásad a pravidel pro navrhování pasivních domů. Nezanedbatelnou a někdy rozhodující roli v architektuře stavby hrají regulační podmínky dané územním plánem pro danou lokalitu. Pokud se stavba nachází v chráněné krajinné oblasti, bývá velmi problematické vyhovět současně požadavkům investora a správě CHKO.

Jak vzniká individuální projekt pasivního domu v našem ateliéru?

1. Informační schůzka

S každým investorem, který se rozhodne pro stavbu pasivního domu domluvíme schůzku v naší kanceláři, při které nám sdělí své představy plánované stavbě domu, požadavky na architektonické a dispoziční řešení domu včetně všech informací o stavebním pozemku. Jedná se především o možnosti napojení na inženýrské sítě, lokalitu umístění stavby a případné regulační podmínky, které mohou ovlivnit architekturu domu. Na základě těchto informací vypracujeme rozpočet kompletní projektové přípravy stavby. Po odsouhlasení rozpočtu investorem mohou začít práce na projektu stavby.

2. Architektonická studie

Prvním stupněm projektové přípravy je architektonická studie stavby. Aby bylo možné dům zodpovědně navrhnout, je třeba provést prohlídku stavebního pozemku včetně blízkého okolí. Na základě získaných informací vypracujeme pro investora návrh dispozičního a tvarového řešení domu. Tento návrh je s investorem konzultován a postupně upravován tak, aby vyhovoval jeho požadavkům. Po odsouhlasení kone né varianty je dopracována architektonická studie vrozsahu dokumentace pro územní řízení včetně osazení domu do terénu a napojení na inženýrské sítě a místní komunikaci. Na základě této dokumentace je možné zahájit územní řízení stavby.

3. Realizační projekt

Pro bezchybnou realizaci stavby pasivního domu je nezbytný realizační projekt, který obsahuje všechny potřebné údaje pro to, aby mohl být dům řádně postaven dle obecně platných předpisů a zásad pro realizaci pasivních domů. Tento projekt slouží jako podklad pro výběr dodavatele stavby. Z důvodu úspor finančních prostředků se neprovádí samostatný projekt pro stavební povolení, ale přímo projekt realizační, který je  vypracován se všemi náležitostmi nezbytnými pro povolení stavby. Na základě realizačního projektu je možné zahájit stavební řízení.

Jaká je doba dodání individuálního projektu pasivního domu?

Celková doba samotné projektové přípravy stavby je závislá na rozsahu zakázky a obvykle činí 12-16 týdnů. Obecně lze konstatovat, že čím více času se věnuje projektové přípravě, tím méně komplikací vznikne při realizaci stavby.