Pasivní domy


Územní a stavební řízení

Na základě požadavku investora zajistíme kompletní inženýrskou činnost spojenou s územním řízením a stavebním řízením pro povolení stavby pasivního rodinného domu v tomto rozsahu:

- kontrola dodržování schválené projektové dokumentace

- účast na kontrolních dnech stavby

- kontrola použitých materiálů během realizace stavby

- přejímka rozhodujících etap realizace výstavby

- přejímka rozhodujících konstrukcí před zakrytím

- účast při provádění blowerdoor testu a ostatních rozhodujících zkouškách

- projednání dokumentace pro územní řízení se všemi účastníky územního řízení

- zajištění potřebných dokladů a stanovisek pro územní řízení

- koordinace se všemi účastníky územního řízení

- vypracování návrhu na vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu

- zajištění vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu

- zajištění zapracování podmínek územního rozhodnutí nebo územního souhlasu  do stavebního řízení

- projednání dokumentace pro stavební řízení se v emi ú astníky stavebního řízení

- zaji tění potřebných dokladů a stanovisek pro stavební řízení

- koordinace se v emi ú astníky stavebního řízení

- vypracování návrhu na vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby

- zajištění vydání stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby