Pasivní domy


Technický dozor

Aby proběhla stavba každého, nejen pasivního domu, řádně dle schválené projektové dokumentace a podmínek dle smlouvy o dílo uzavřené mezi investorem a zhotovitelem stavby, je třeba zajistit řádný neformální výkon funkce technického dozoru investora. Společnost Ateliér pasivních domů s.r.o. nabízí činnosti spojené s výkonem této funkce všem investorům pro jakouokoli stavbu v tomto rozsahu:

- organizace kontrolních dnů

- dozor nad dodržováním kvality prováděných prací

- dozor nad dodr ováním schválené projektové dokumentace

- kontrola použitých materiálů během realizace stavby

- přejímka rozhodujících etap realizace výstavby

- přejímka rozhodujících konstrukcí před zakrytím

- kontrola harmonogramu provádění prací

- kontrola podkladů pro fakturaci realizačních etap výstavby

- dílčí přejímky prací pro fakturaci realizačních etap výstavby

- koordinace případných změn v projektové dokumentaci

- dozor nad prováděním dokumentace skutečného provedení stavby

- dozor nad vedením stavebního deníku

- účast při provádění blowerdoor testu a ostatních zkouškách

- dozor nad odstraňování vad a nedodělků