Pasivní domy


Ceník typového projektu MAYOR BARRA

Ceník je platný od 1.4.2011

Typový projekt Cena domu dle rozpočtu Kč bez DPH Cena projektové dokumentace a IČ Kč bez DPH

MAYOR BARRA

Cena domu "na klíč" 2 807 800,0 TYPOVÁ ARCHITEKTONICKÁ STUDIE PASIVNÍHO DOMU 3 020,0
Cena domu "na klíč" s využitím dotací ZELENÁ ÚSPORÁM - 300 000,- Kč 2 507 800,0 Osazení na pozemek + napojení na IS pro ÚŘ 990,0
MAYOR BARRA Projekt pro územní řízení celkem 4 010,0
Cena 1. etapy výstavby 1 476 700,0 TYPOVÝ REALIZAČNÍ PROJEKT PASIVNÍHO DOMU 39 200,0
Cena konstrukcí maXplus 414 700,0 Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ 20 130,0
Cena materiálu maXplus pro stavbu svépomocí na vyžádání Projekt pro stavební řízení celkem 59 330,0
IČ pro územní řízení 18 050,0
IČ pro stavební řízení 27 030,0

POPIS JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK CENÍKU

 • Cena domu "na klíč"
  V ceně domu "na klíč" jsou rozpočtem stanoveny základní rozpočtové náklady za dodávku domu v pasivním standardu včetně základů, podlahových krytin, vnitřních dveří, obložkových zárubní, podlahových krytin, obkladů, bílé malby interiéru, vytápěcího systému, rekuperačního větrání, elektroinstalací NN, STA, PC a komínu. V ceně domu "na klíč" není kuchyňská linka, krb, svítidla, přípojky na IS, zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy.
 • Cena domu "na klíč" s využitím dotací ZELENÁ ÚSPORÁM
  V ceně domu "na klíč" s využitím státní dotace ZELENÁ ÚSPORÁM, je cena domu "na klíč" s odečtenou státní dotací za stavbu domu v pasivním standardu ve výši 250.000,- Kč a dotací na zdroj na biomasu ve výši 50.000,0 Kč
 • Cena 1. etapy výstavby
  V ceně 1. etapy výstavby jsou rozpočtem stanoveny základní rozpočtové náklady za dodávku 1.etapy domu v pasivním standardu. Zemní práce, základy, svislé a vodorovné nosné konstrukce včetně nosné konstrukce schodiště, hydroizolace pod stěnami, krov, krytina, klempířské prvky 1. část, okna, tepelná izolace střechy, vzduchotěsní obálka domu. V ceně 1. etapy výstavby nejsou příčky, omítky, úpravy povrchů, tepelné izolace podlahy, rozvody TZB, VZT, elektroinstalace, zařizovací předměty, vstupní dveře a ostatní dodávky pro dokončení stavby.
 • Cena konstrukcí maXplus
  V ceně konstrukcí maXplus jsou rozpočtem stanovené základní rozpočtové náklady za dodávku a montáž nosných konstrukcí ze systému maXplus včetně tvarovek, betonu, výztuže a stropní konstrukce ze systému MED.
 • Typová architektonická studie pasivního domu
  Dokumentace je zpracovaná v rozsahu potřebném pro územní řízení. Obsahem textové části je průvodní zpráva s popisem stavebního pozemku a způsobu napojení na vodovodní a kanalizační řad a na veřejný rozvod NN. Obsahem výkresové části je situace v měřítku 1:200 a zákres do katastrální mapy.
 • Projekt pro územní řízení celkem
  Toto je cena kompletní projektové dokumentace, se kterou je možné zahájit územní řízení.
 • Typový realizační projekt pasivního domu
  Dokumentace je zpracovaná v rozsahu potřebném pro realizační dokumentaci s náležitostmi projektu pro stavební řízení. Obsahem textové části je průvodní a technická zpráva a položkový rozpočet . Obsahem výkresové části jsou výkresy stavební části, statiky a řemesel v měřítku 1:50 a detaily v měřítku 1:5
 • Osazení na pozemek + napojení na IS pro SŘ
  Dokumentace je zpracovaná v rozsahu potřebném pro stavební řízení. Obsahem textové části je průvodní zpráva s podrobným popisem pozemku a napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad, kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci, elektropřípojky na vrchní nebo zemní vedení NN a napojení na místní komunikaci, oplocení. Délka každé přípojky je do 25 m. Součástí této dokumentace je i průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Obsahem výkresové části je situace v měřítku 1:200 a výkresy přípojek v měřítku 1:50.
 • Projekt pro stavební řízení celkem
  Toto je cena kompletní projektové dokumentace, se kterou je možné zahájit stavební řízení.
 • IČ pro vydání územního rozhodnutí
  Obsahem této IČ jsou veškeré úkony potřebné k zajištění vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Administrativní poplatky jsou vyúčtovány samostatně.
 • IČ pro vydání stavebního povolení
  Obsahem této IČ jsou veškeré úkony potřebné k zajištění vydání stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby. Administrativní poplatky jsou vyúčtovány samostatně.

ZMĚNY TYPOVÝCH PROJEKTŮ

 • Typová architektonická studie pasivního domu

  Na základě přání investora je možné provést změny typové architektonické studie pasivního domu. Cena za provedení těchto změn bude vyčíslena v samostatném rozpočtu, který bude zaslán investorovi k odsouhlasení.

  Zrcadlový obraz typové architektonické studie se nepočítá za změnu a je zdarma.

 • Typový realizační projet pasivního domu

  Na základě přání investora je možné provést změny typového realizačního projektu pasivního domu. Cena za provedení těchto změn bude vyčíslena v samostatném rozpočtu, který bude zaslán investorovi k odsouhlasení.

  Zrcadlový obraz typového realizačního projektu se nepočítá za změnu a je zdarma.

CENY DALŠÍCH SLUŽEB

 • Individuální projektová dokumentace pasivního domu
  Cena za vypracování individuálního projektu pasivního domu je kalkulována ze základních rozpočtových nákladů domu. Na základě zadání investora se provede propočet ceny domu dle požadavků na užitnou plochu domu a celkové tvarové řešení stavby s ohledem na stupeň vybavenosti. Dle ceny domu se vypočte cena za vypracování projektové dokumentace pasivního domu procentní sazbou ve výši 3,5 - 4,5 % dle charakteru stavby. Rozsah individuální projektové dokumentace: architektonická studie + realizační dokumentace s náležitostmi dokumentace pro stavební řízení.
 • Půdní vestavby
  Cena za realizaci půdní vestavby je stanovena na základě položkového rozpočtu dle dokumentace dodané investorem. V případě zájmu je možné dodat též kompletní projektovou dokumentaci pro realizaci půdní vestavby. Po informační schůzce s investorem a prohlídce půdních prostor je předložena cenová nabídka na vypracování realizační projektové dokumentace s náležitostmi dokumentace pro stavební řízení. Na základě této dokumentace je vypracován položkový rozpočet na realizaci půdní vestavby.
 • Komplexní zateplení domů
  Cena za komplexní zateplení domů je stanovena na základě položkového rozpočtu dle dokumentace dodané investorem. V případě zájmu je možné dodat též kompletní projektovou dokumentaci pro realizaci komplexního zateplení domu. Po informační schůzce s investorem a prohlídce domu je předložena cenová nabídka na vypracování realizační dokumentace komplexního zateplení domu. Na základě této dokumentace je vypracován položkový rozpočet na realizaci komplexního zateplení domu.